Photo: Agnete Brun

(English below)
Øystein Sevåg er født 19. mars 1957 i Bærum utenfor Oslo. Hans musikk er bygget på en bakgrunn innenfor klassisk musikk, jazz, rock, elektronisk avantgarde og folkemusikk fra ulike kulturer. Han er sønn av folkemusikkforskeren Reidar Sevåg og ble tidlig presentert for norsk folkemusikk. Øystein spilte piano fra han var 5 år og var i ungdomsårene innom gitar, bass og kirkeorgel før han landet på tverrfløyte, som ble hans hovedinstrument under studiet på Barratt Dues Musikkinstitutt. Han har komponert fra tenårene, og studiene løp parallelt med komposisjonesstudier hos Bjørn Fongaard og Johan Kvandal.

Etter avsluttet musikkstudium i 1982 har han vært aktiv som komponist på heltid. De første årene etter studiet var han med i Ny Musikk komponistgruppe, og komponerte både kammermusikk og “elektroakustisk” musikk i denne perioden. Han eksperimenterte mye med lydens 3-dimensjonale aspekt gjennom ambiosoni, og implementerte erfaringer herfra i senere arbeid med mer konvensjonell musikk.

I årene 1987-97 arbeidet han mye med melodisk groove-basert musikk der han ønsket å forene improvisasjonselementer med gjennomkomponert flerstemmighet. Dette førte til flere album som fikk stort nedslagsfelt i USA og verden forøvrig på 90 tallet, gjennom album som “Close Your Eyes and See”, “Link”, “Global House” og “Bridge”. Her medvirket mange av Norges fremste jazzmusikere, som Bendik Hofseth, Nils Petter Molvær, Paolo Vinaccia, Eivind Aarset, Lakki Patey, samt Philharmonia Orchestra (London), Vertavokvartetten og den tyske fiolinisten Maria Eisenburger. Denne perioden ga Sevåg frihet til å utvikle nye prosjekter uavhengig av kommersielle hensyn.

Fra 1999 til 2005 bodde han i Tyskland, der tiden ble brukt til refleksjon og ny research. Sevåg utforsket bruk av musikk i terapeutisk sammenheng. Samtidig tok han opp igjen partiturbasert musikk, med hovedfokus på polyfoni.

Sevåg flyttet tilbake til Oslo i 2006, der han ved siden av å komponere har spilt mange konserter med både egen og andres musikk. I 2014 vant han sammen med Benedicte Torget NOPAs musikkpris for verket “Karin Boye sånger”, for stemme, piano og strykere.

I 2021 hadde hans fagottkonsert «European Memories» verdenspremiere, fremført av og tilegnet Per Hannevold og Bergenfilharmonien i Grieghallen, Bergen. I oktober 2021 urfremføres korverket Rückruf til tekster av den tyske poeten Marie T. Martin, med Majorstua Kammerkor dirigert av Øystein Fevang, i Gamle Aker Kirke, Oslo. I mai 2022 urfremføres konsert for saksofon og orkester, tilegnet Bendik Hofseth og Kristiansand symfoniorkester.

Sevåg arbeider for tiden også med musikk til flere filmer.Øystein Sevåg was born on March 19th. 1957 in Bærum outside Oslo, Norway. His music is developed from a background in classical music, jazz, rock, electronic avant-garde, and folk music of different cultures. He is the son of folk music scientist Reidar Sevåg and was early introduced to Norwegian folk music. Øystein played the piano from the age of 5 and spent his youth playing guitar, bass and church organ before landing on the traverso flute, which became his main instrument during his studies at the Barratt Due Music Institute in Oslo. He has composed music since his teens, and his instrumental studies ran in parallel with composition studies with Bjørn Fongaard and Johan Kvandal.

After graduating in music in 1982, he has been active as a full-time composer. In the first years after his studies, he was part of the New Music composer group in Norway, and composed both chamber music and “electroacoustic” music during this period. He experimented a lot with the 3-dimensional aspect of sound through ambionosinic technology, and implemented experiences from this in later work with more conventional music.

In the years 1987-97 he worked a lot with melodic groove-based music where he wanted to combine improvisational elements with thoroughly composed polyphony. This led to several albums that had a large impact in the US and the rest of the world in the 90’s, through albums such as “Close Your Eyes and See”, “Link”, “Global House” and “Bridge”. Many of Norway’s leading jazz musicians participated, such as Bendik Hofseth, Nils Petter Molvær, Paolo Vinaccia, Eivind Aarset, Lakki Patey, as well as the Philharmonia Orchestra (London), the Vertavo String Quartet, and the german violinist Maria Eisenburger. This period gave Sevåg the freedom to develop new projects independent of commercial considerations.

From 1999 to 2005 he lived in Germany, where the time was used for reflection and new research. Sevåg explored the use of music in a therapeutic context. At the same time, he resumed his work with score-based music.

Sevåg moved back to Oslo in 2006, where in addition to composing he has played many concerts with both his own and others’ music. In 2014, together with Benedicte Torget, he won NOPA’s music-branch prize for the album “Karin Boye songs”, for voice, piano and strings.

In 2021, his bassoon concert «European Memories» had its world premiere, performed by and dedicated to Per Hannevold and the Bergen Philharmonic Orchestra in Grieghallen, Bergen. In October 2021, the a capella choral work Rückruf will be premiered to texts by the German poet Marie T. Martin, with Majorstua Chamber Choir conducted by Øystein Fevang, in Gamle Aker Church, Oslo. In May 2022, a concert for saxophone and orchestra will be premiered, dedicated to Bendik Hofseth and Kristiansand Symphony Orchestra.

Sevåg is currently scoring music for several movies.